Bilansowanie terenów przeznaczanych pod zabudowę

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Podczas wykładu omówiony zostanie cel i sposób sporządzania bilansu terenów przeznaczanych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Zasady bilansowania, będą miały zastosowanie również w przypadku planów ogólnych, jeśli zostanie przyjęta zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas wykładu zostaną przedstawione informacje ogólne, przeznaczone dla osób, które posiadających podstawową wiedzę na temat przygotowania bilansu, jak również informacje skierowane do specjalistów odpowiadających za przygotowanie bilansu i weryfikujących poprawność jego opracowania.  Słuchacze będą mogli zapoznać się z sposobami wyznaczania terenów tzw. „zwartej zabudowy”, określania chłonności terenów, czy identyfikacji barier rozwojowych. Informacje teoretyczne i rozważania na temat prawidłowości sporządzenia analiz wzbogacone zostaną praktycznymi przykładami realizacji w konkretnych gminach. Przedstawione zostaną, na przykładach, najczęściej popełniane przez projektantów i osoby sporządzające bilans błędy formalne i merytoryczne.

Wykład skierowany jest do organów nadzoru wojewodów, służb planistycznych gmin, radnych, aktywistów gminnych i miejskich oraz projektantów gminnych dokumentów planistycznych.

Wykładowca

Radosław Jończak
ekspert w zakresie planowania przestrzennego

Szkolenie odbyło się

10 maja 2022 - 9:00