Wywłaszczasz? Wstrzymaj konie – w przeszłość odchodzi zasada korzyści

Czego możesz spodziewać się podczas wykładu?

Dla kogo?

Obecnie istotnym kosztem przy realizacji inwestycji celu publicznego są koszty odszkodowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, co ma bezpośredni związek z obowiązującą na gruncie polskiego prawa tzw. zasadą korzyści. Zasada ta obliguje do określenia nie tylko rzeczywistej rynkowej wartości nieruchomości ale także wartości hipotetycznej, którą nieruchomość by miała, gdyby na niej była zlokalizowana dana inwestycja celu publicznego. Zasada ta jest specyficzna dla Polski i nie występuje w innych krajach Unii Europejskiej, jak również nie jest przewidziana w zaleceniach Banku Światowego.

W czasie wykładu zostanie pokrótce przedstawiony obecny stan prawny, w szczególności przedstawiona zostanie kwestia wpływu zasady korzyści na wysokość kosztów realizacji inwestycji celu publicznego, rozwiązania prawne wybranych krajów unijnych dotyczące odszkodowań związanych z wywłaszczeniem, a przede wszystkim przedstawione zostaną rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W projekcie tym zakłada się nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami – podstawowego aktu prawnego regulującego proces wywłaszczeń i odszkodowań, a także szeregu ustaw regulujących lokalizację i  wywłaszczenia, a więc i odszkodowania, nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Przedstawione zostanie nowe podejście do określania wysokości odszkodowania, w szczególności rozróżnienie między nieruchomością zabudowaną i nieruchomością gruntową, a także specjalne zasady dotyczące obliczania odszkodowań w przypadku wywłaszczeń nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. W szczególności zostanie przedstawiona kwestia minimalnej wysokości odszkodowania przy wywłaszczaniu z budynków i lokali mieszkalnych. Ponadto zostanie przedstawiony wpływ zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami na kwestie odszkodowań związanych z ograniczeniem w zagospodarowaniu nieruchomości wynikających z przepisów innych ustaw.

Władze gmin, inwestorzy publiczni, służby planistyczne, służby wojewodów, radni, aktywiści gminni i miejscy, projektanci gminni dokumentów planistycznych, właściciele nieruchomości objętych celami publicznymi.